Kiertotalousopinnot kestävyysmurroksen ytimessä

20.12.2023
Kuva: Marketta Virta

Kiertotalousosaamiselle on yhä enemmän tarvetta työmarkkinoilla. Turun ammattikorkeakoulun moderoiman nettisivun avulla seurataan ja julkaistaan ajankohtaista tietoa kiertotalouskoulutuksesta.

Suomen ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan erilaisia keinoja, joilla uusien materiaalien kulutus vähenee merkittävästi koko yhteiskunnassa. Yhtä oikeaa ratkaisua tähän ei ole, mutta kiertotalous on yksi näkökulma, joka täytyy saada osaksi kaikkea ihmistoimintaa.

Sitran kiertotalousasiantutija Eero Jalavan mukaan Suomessa ja Euroopassa ollaan ottamassa merkittäviä askelia kohti kiertotaloutta. Se tarkoittaa, että jo lähitulevaisuudessa tarvitaan paljon uutta osaamista. Riittävän osaamisen varmistamiseksi kiertotalouden koulutusta on lisättävä jokaisella alalla.

Kansainvälisessä vertailussa Suomen korkeakoulut pärjäävät jo hyvin. Ellen MacArthur Foundationin listauksen mukaan Suomessa ollaan kiertotalouden opetuksessa hyvällä mallilla, sillä 41 eurooppalaisesta kiertotalouden saralla profiloituneesta oppilaitoksesta 5 on suomalaisia.

 

Tarvitaan kokonaiskuva kiertotalouskoulutuksesta

Laajempi kuva käytännön kiertotalousosaamisesta ja kiertotalouden koulutustarjonnasta puuttuu vielä. Systeemin kehittämiseksi etenkin ammatillisia ja täydennyskoulutuksia täytyisi seurata nykyistä tarkemmin. Tiedon karttuessa yhä useammat löytävät tarvitsemilleen kursseille, ja koulutusta voidaan lisätä siellä missä puutteita havaitaan.

Sitran selvityksen (2021) mukaan 82 prosenttia suomalaisista uskoo kiertotalouden lisäävän työllisyyttä, 76 prosenttia näkee sen tukevan kilpailukykyä ja 60 prosenttia on kiinnostuneita työskentelemään kiertotalouden parissa. Moni jo olemassa oleva työpaikka tulee muuttumaan tulevaisuudessa, ja kiertotalous tuleekin ottaa keskeisemmin huomioon liiketoimintaa kehitettäessä.

 

Lainsäädännöllä luodaan uusia osaamistarpeita

Suomen uusi kiertotalousohjelma (2021) korostaa jatkuvan oppimisen tärkeyttä kestävyysmurroksessa.

Tällä hetkellä kiertotaloutta jarruttaa akuutti osaajapula.

Kaikista ei tarvitse kouluttaa kiertotalouden asiantuntijoita, vaan tärkeämpää on, että jokainen osaisi soveltaa kiertotalousajattelua omaan työhönsä. Tämän mahdollistamiseksi kiertotaloutta opettavien osaamiseen tulee panostaa. Laadukas ja ajantasainen kiertotalouden koulutus voi synnyttää uudenlaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- (TKI) ja liiketoimintaa sekä vientimahdollisuuksia.

Osaamisen ennakointifoorumi on tunnistanut kiertotalousosaamisen kasvavan merkityksen osana kestävää kehitystä raportissaan (2019). Osaamistarpeiden odotetaan lisääntyvän erityisesti näillä aloilla:

  • elintarvikeala
  • prosessiteollisuus
  • tiedonhallinta
  • luonnonvara-ala
  • perusopetus ja
  • metsäteollisuus.

Kiertotaloudelle tulee siis uusia sovelluskohteita hyvin erilaisille aloille, mihin täytyy reagoida tulevaisuuden koulutuksia suunnitellessa. Samat kurssimuodot ja opetusmetodit eivät toimi kaikkialla, joten tarvitaan nykyistä kattavampi ja monipuolisempi kiertotalouden koulutustarjonta. Varsinkin suurimpien osaamisaukkojen täyttäminen on aloitettava mahdollisimman pian.

 

Koulutuskoonti tarjoaa tietoa keskitetysti

Suomessa järjestettäviä kiertotalouskoulutuksia seurataan Turun AMK:n moderoimalla Koulutusta kiertotalouteen -sivuston avulla. Tavoitteena on tuoda sivustolle näkyviin kaikki Suomen kiertotalouskurssit ja opintojaksot. Näin koulutustarjontaa voidaan tilastoida, ja systeemin kehittämistyötä ohjata oikeisiin paikkoihin.

Tietoja analysoimalla voidaan esimerkiksi puuttua alueellisiin ja oppilaitoskohtaisiin eroihin kiertotalousosaamisessa, yhdistää sisällöltään päällekkäisiä kursseja ja löytää sopivia koulutuksia yksilöllisiin osaamistarpeisiin. Sivustolle ilmoitetut tiedot päivitetään viikoittain ja tilastoidaan kerran vuodessa.

Vuonna 2021 kouluttajien kurssi-ilmoituksia kertyi 79 ja vuonna 2023 jo 103, mutta Suomen ympäristökeskuksen SYKEn lisäselvityksen kautta on käynyt ilmi, että todellisuudessa kiertotalouskoulutusta järjestetään reilusti enemmän. Sivuston aktiivista käyttäjäkuntaa on siis laajennettava, ja kaikkien koulutusta järjestävien olisi syytä tarkistaa, löytyvätkö omat kiertotalouskurssit jo sivustolta.

Tiedonkeruuta koordinoidaan Turun AMK:ssa osana Circwaste-hanketta, ja Suomen ympäristökeskus SYKE tutkii koulutustarjonnan vuosittaista kehitystä. Koulutusta kiertotalouteen -sivustoa ylläpidetään hankkeen jälkeenkin: lähivuosien tavoitteena on, että tiedonkeruusta tulee vakiintunut osa Suomen kiertotalouskoulutusten kehitystä.

 

Lähteet:

Sitra, 2021: Kiertotalouden vaikutukset työhön ja osaamiseen. https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-vaikutukset-tyohon-ja-osaamiseen/

Valtioneuvosto, 2021: Uusi suunta – ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162654

Osaamisen ennakointifoorumi, 2019: Osaamisrakenne 2035. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaamisrakenne-2035

 

Mitja Hokkanen ja Erika Raitala
Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä

 

Artikkeli on aikaisemmin julkaistu Turun ammattikorkeakoulun Talk-verkkolehdessä (20.12.2023).